Επιχειρηματικό σχέδιό

. Posted in Επιχειρησιακά

Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιό ( business plan );

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι μία γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον. Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια η κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη για επιχειρηματικά δάνεια επιδοτήσεις από την ΕΕ και άλλες παρόμοιες ενέργειες.

Παρακάτω θα δείτε ένα υπόδειγμα σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Σύνοψη κεντρικής ιδέας πλάνου

(σκοπός, στόχοι, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης)

 • Νομική υπόσταση:
 • Είδος δραστηριότητας
 • Προσφερόμενα Προϊόντα / Υπηρεσίες:
 • Λόγος σύνταξης του επιχειρηματικού σχεδίου (νέα/υπό σύσταση επιχείρηση, κ.ο.κ.)
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχείρησης / Χαρακτηριστικά που αποτελούν πρόκριμα
 • Πληροφορίες για τον κλάδο στον οποίο εντάσσεται η επιχείρησή μας από εξωτερικές πηγές (προμηθευτές, τράπεζες, δικαιοπαρόχους, επιμελητήρια, επαγγελματικούς συλλόγους, επαγγελματικό τύπο κ.λπ.):

 

Προϊόντα / Υπηρεσίες

 • Προϊόντα που πουλάμε / Υπηρεσίες που προσφέρουμε
 • Με ποιον τρόπο ωφελείται ο πελάτης από τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας;
 • Ποια προϊόντα / υπηρεσίες μας έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση
 • Τι κάνει τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας να ξεχωρίζουν και να είναι ανταγωνιστικά

Τοποθεσία 

 • Τι ανάγκες εξυπηρετεί η επιχείρηση;
 • Σε τι είδους περιοχή βρίσκεται;
 • Γιατί βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή / σε αυτό το κτήριο;
 • Είναι εύκολα προσβάσιμη / Εξυπηρετείται από αστική συγκοινωνία;
 • Διαθέτει χώρους στάθμευσης;
 • Είναι ορατή / Υπάρχει επαρκής φωτισμός;
 • Συμβαίνουν δημογραφικές αλλαγές που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας;
 • Υπάρχουν επαρκείς χώροι για τις δραστηριότητες της επιχείρησης;

Το Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing plan)

Ανάλυση δυνατών σημείων και αδυναμιών

 • Δυνατά σημεία – Πλεονεκτήματα (Strengths):
 • Αδυναμίες (Weaknesses):
 • Ευκαιρίες (Opportunities):
 • Απειλές – Επιχειρηματικοί κίνδυνοι (Threats):

Ο Ανταγωνισμός

 • Ποιοι είναι οι πέντε πλησιέστεροι και άμεσοι ανταγωνιστές της επιχείρησης;
 • Ποιοι είναι οι έμμεσοι ανταγωνιστές της επιχείρησης;
 • Ποια είναι η πορεία των ανταγωνιστών της επιχείρησης – ποια είναι η τάση των πωλήσεών τους (σταθερή, αυξητική, μειωτική);
 • Ποια είναι τα δυνατά τους σημεία / οι αδυναμίες τους;
 • Σε τι διαφέρουν τα προϊόντα / οι υπηρεσίες τους από τα δικά μας;
 • Τι μπορούμε να μάθουμε από τον τρόπο λειτουργίας τους;
 • Τι μπορούμε να μάθουμε από την διαφημιστική τους τακτική;

 

Τιμολογιακή πολιτική – Πωλήσεις

 

 • Στοιχεία διαμόρφωσης της τιμολογιακής πολιτικής
 • Κόστος υλικών
 • Κόστος κτήσης των προϊόντων
 • Κόστος παραγωγής των προϊόντων ή υπηρεσιών
 • Κόστος προσωπικού
 • Κόστος πάγιων εξόδων
 • Ποια προϊόντα τιμολογούνται/κάτω από τον ανταγωνισμό/στο ίδιο επίπεδο με τον ανταγωνισμό / πάνω από τον ανταγωνισμό
 • Η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης
 • Η πολιτική πολλαπλών τιμών

Διαφήμιση – Δημόσιες Σχέσεις

 • Ποιο / Ποια είναι τα σλόγκαν της επιχείρησης;
 • Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει η διαφήμιση για την επιχείρηση;
 • Για ποια προϊόντα / υπηρεσίες, αλλαγές κ.λπ. επιθυμούμε να ενημερωθεί το κοινό;
 • Ποιο είναι το ποσό που μπορούμε να διαθέσουμε για τη διαφήμιση;
 • Ποιο μέσο (ή ποια μέσα) διαφήμισης επιλέγουμε και γιατί;
 • Ποιος θα αναλάβει τη δημιουργία του διαφημιστικού υλικού – ποια είναι τα κριτήρια επιλογής;
 • Πώς θα παρακολουθήσουμε και θα εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών ενεργειών;
 • Ποιες συγκεκριμένες ενέργειές μας βοηθούν την ανάπτυξη και διατήρηση καλών δημοσίων σχέσεων (με προμηθευτές, πελάτες, την ευρύτερη κοινότητα);
 • Με ποιες ενέργειες γίνεται προσπάθεια διατήρησης των υφιστάμενων πελατών;

 

Το Σχέδιο Διοίκησης και Λειτουργικής Διαχείρισης (Management plan)

Σύνθεση και καθήκοντα προσωπικού

 

 • Ποιες είναι οι ανάγκες της επιχείρησης σε προσωπικό;
 • Ποιες είναι οι θέσεις εργασίας στην επιχείρηση;
 • Ποια είναι τα καθήκοντα για την κάθε θέση εργασίας;
 • Τι γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία πρέπει να διαθέτει το προσωπικό για την κάθε θέση εργασίας;
 • Ποιοι αποτελούν την ηγετική ομάδα της επιχείρησης;
 • Ποιοι είναι οι εξωτερικοί συνεργάτες / σύμβουλοι της επιχείρησης (λογιστές, φοροτεχνικοί, σύμβουλοι κ.λπ.);

Εκπαίδευση – Επιμόρφωση προσωπικού

 • Σε τι βοηθά την επιχείρηση η προηγούμενη απασχόληση και εμπειρία μου;
 • Ποιες είναι οι αδυναμίες μου και με ποιον τρόπο θα τις αναπληρώσω;
 • Τι είδους εκπαιδευτικές ανάγκες έχει το προσωπικό της επιχείρησης;
 • Τι ποσό μπορώ να διαθέσω για την εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης;
 • Τι είδους εκπαίδευση / επιμόρφωση θα προσφέρω στο προσωπικό μου; Με ποιον στόχο;

Αμοιβές Προσωπικού

 • Ποιοι είναι οι μισθοί του προσωπικού ανά άτομο και θέση εργασίας;
 • Τι άλλες παροχές προσφέρονται στο προσωπικό (μπόνους, ποσοστά, προμήθειες, διακοπές κ.λπ);

Σχέδιο Οικονομικής Διαχείρισης

 

Προϋπολογισμός έναρξης

 

 • Προκαταβολές:
 • Εγγυήσεις για ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.:
 • Αμοιβές συνεργείων και δαπάνες υλικών:
 • Ασφάλιση μέχρι να ανοίξει η επιχείρηση:
 • Νομικές και άλλες επαγγελματικές αμοιβές:
 • Άδειες λειτουργίας:
 • Ενοίκια και άλλες δαπάνες επαγγελματικής στέγης:
 • Αγορά / Ενοικίαση εξοπλισμού:
 • Υλικά συσκευασίας, εφόδια, είδη γραφείου κ.λπ.:
 • Δαπάνες για ενέργεια, τηλέφωνα, νερό κ.λπ.:
 • Προβολή και διαφήμιση:
 • Κόστος προσωπικού (προ έναρξης):

 

Προϋπολογισμός λειτουργίας

 • Κόστος προσωπικού (συνολικό):
 • Ενοίκια και δαπάνες κοινόχρηστων χώρων / Δαπάνες τοκοχρεωλυσίου:
 • Υλικά συσκευασίας – είδη γραφείου:
 • Συνδρομές, δωρεές κ.λπ.:
 • Δαπάνες επισκευών, συντήρησης, καθαρισμού:
 • Ασφάλιση πυρός, κλοπής και ζημιών προς τρίτους:
 • Διάφοροι τόκοι:
 • Αποσβέσεις:
 • Προβολή και διαφήμιση:
 • Αμοιβές λογιστών:
 • Αμοιβές φοροτεχνικών συμβούλων:
 • Αμοιβές δικηγόρων και άλλων συμβούλων:
 • Διάφορες και απρόβλεπτες δαπάνες: